Privatlivspolitik - Tjekbredbånd

Privatlivspolitik

Indholdsfortegnelse se mere

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 • Tjekbredbånd.dk ApS
 • Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C, Denmark
 • CVR-nr.: 43600680
 • E-mail: info@tjekbredbaand.dk
 • Telefon: +45 44 11 07 43 

Hos Tjekbredbånd.dk ApS tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Efter persondata forordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Tjekbredbånd.dk ApS ("Tjekbredbånd") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig på vores platform, Tjekbredbånd.dk, ("Platformen"). Tjekbredbånd sikrer, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Formål for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi indsamler en række oplysninger om dig herunder e-mail adresse som vi gemmer og bruger til markedsføringsformål.
 • Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 og § 11 i databeskyttelsesloven.

At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.

At behandlingen ud fra hensynet til at kunne fremvise offentlig tilgængelig information om den handlede bil, efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. ar-tikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, jf. § 6, stk. 1 i databe-skyttelsesloven.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

 • Almindelige oplysninger i form af dine kontaktoplysninger
 • Indhold oprettet af dig på Platformen
 • Email adresse

Opbevaring af oplysninger 

Hos Tjekbredbånd opbevares din data i den korteste tid muligt. Vi opbevarer data til at kunne opfylde formålet med dataindsamlingen. Hvis andet ikke er påkrævet i henhold til lovgivning, opbevares data i ca. 5 år.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, som er nærmere beskrevet nedenfor, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger om Tjekbredbånd.dk ApS, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du kan på begæring til Tjekbredbånd.dk ApS få indsigt i hvilke persondata, som vi behandler om dig og hvilken behandling, der finder sted, jf. persondataforordningens artikel 15. Du kan navnlig få adgang til følgende information:

 • Formålene med behandlingen
 • Berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
 • Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
 • Du kan derudover få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Denne ret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, jf. persondataforordningens artikel 16.

Derudover har du ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til persondataforordningens artikel 17, såfremt:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
 • Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen;
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt

Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, såfremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke foretaget på Tjekbredbaand.dk, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Tjekbredbånds behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Tjekbredbånd ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Tjekbredbånd er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Tjekbredbånd kun opbevare de oplysninger, som Tjekbredbånd er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Tjekbredbånd har foretaget, indtil og før din tilbagetrækning af samtykket.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Tjekbredbånds behandling af dine persondata af grunde, der vedrører din særlige situation, såfremt behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 21.

I så fald må vi ikke længere behandle personoplysningerne som er indtastet på Tjekbredbånd, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Tjekbredbånds behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Tjekbredbånd behandler en indsigelse, som der er gjort imod rigtigheden af de personoplysninger, som vi behandler eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at vi har færdigbehandlet indsigelsen.
 • Tjekbredbånds behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene at anvendelsen af personoplysningerne begrænses.
 • Tjekbredbånd har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om Tjekbredbånds legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.